Author Topic: การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา - หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ  (Read 71 times)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1427
    • View Profile
การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา - หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

การเวียนว่ายเกิดตายในสามภพนี้ ก็เนื่องจากตัณหา คือความอยากเป็นต้น เหตุ เช่น กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ตัณหาทั้งสามนี้ผู้ปฏิบัติต้อง ศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้ใจหลงไปตามตัณหา ความอยากของใจนี้เอง
ที่ไปเกิดในภพต่าง ๆ ความอยากนี้จะเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรม คำว่ากาม หมายถึง ความยินดีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่ได้ผูกขาดจำกัดเฉพาะอย่างใดอย่าง หนึ่ง ความชอบใจในสิ่งใด อารมณ์แห่งความชอบใจความพอใจ

เรียกว่า อิฎฐา รมณ์ ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ชอบใจ ตัณหา หมายถึง ความอยากของใจโดยเฉพาะ ความอยากนี้
ก็จะเป็นไปตามความพอใจและชอบใจ ถ้าความชอบใจในทางดีก็จะ เกิดความอยากในทางที่ดี
ถ้าความชอบใจในทางที่ไม่ดีก็จะเกิดความอยากในทาง ที่ไม่ดี ถ้าความพอใจชอบใจไปในทางโลก
 
ความอยากก็จะเป็นไปในทางโลก ถ้าความชอบใจพอใจในทางธรรม ความอยากก็จะเป็นไปในทางธรรม
ฉะนั้น ความอยากจึงเป็นไปตามความพอใจและชอบใจที่เรียกว่า กาม จะแบ่งออกเป็น สองหมวดใหญ่ด้วยกัน
เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติตามความสามารถของตน
 
1. วัตถุกาม
2. กิเลสกาม


         ทั้งสองกามนี้จะมีตัณหาคือความอยากครอบ คลุมไว้อย่างแน่นหนา จึงยากแก่สติปัญญาจะฝ่าฟัน
ให้กระจายหลุดออกจากใจได้ แต่ไม่เหลือวิสัยไปจากสติปัญญาที่มีความฉลาดเฉียบแหลมรู้จักวิธีขุดคุ้ยแยกแยะตี
แผ่กามตัณหาออกมาให้รู้เห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจน วัตถุกามนี้ก็แยกออกเป็นสองประเภทด้วยกัน
 
1. วัตถุกามที่มีวิญญาณ ครอง
2. วัตถุกามที่ไม่มีวิญญาณครอง


          วัตถุกามที่มีวิญญาณครองเป็น สังหาริมทรัพย์ หมายถึง สัตว์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรารับผิดชอบอยู่
มีความห่วง อาลัยผูกพันว่าสัตว์นั้นเป็นของของเรา ใจมีความอาวรณ์ห่วงใยอาลัยผูกใจไว้กับ สัตว์นั้นอยู่
ก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอยากให้อยู่ร่วมกันไปตลอดกาล ไม่อยาก พลัดพรากจากกัน จะอยู่กินหลับนอนที่ไหน
ก็อยากอยู่ร่วมกัน อยากจะสัมผัส อารมณ์แห่งความรักต่อกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเกิดความไม่เที่ยง

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จำเป็นจะต้องพลัดพรากจากกันไปจะอดใจไม่ได้เลย จะเกิดความ
ทุกข์ใจไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ร้องไห้เสียใจแทบสติจะล่มสลาย ความอยากให้ชีวิตของเขา
ให้อยู่เป็นคู่ชีวิตของเราก็จะเป็นความจริงเกิดขึ้น นั้นคือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง แต่เราจะทำให้เที่ยง
โดยความเข้าใจเอง เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็น ไปตามความเข้าใจ ก็จะเกิดความทุกข์เดือดร้อน
นี้เรียกว่าเรามีความเข้าใจผิดจาก หลักความเป็นจริง หรือไม่รับความเป็นจริง
ในสิ่งที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่รับความจริงว่า
ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ตายเป็นเราก็ต้องตายเหมือนกัน
 
       ชีวิตเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ต้องมีความทุกข์ ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยง
ชีวิต เกิดจากสิ่งไหน เราก็จะเป็นไปตามสิ่งนั้น นี้คือการพิจารณาให้ถูกต้องตามหลัก ความเป็นจริง
เพื่อให้เกิดความรู้จริงเกิดความเห็นจริงตามหลักสัจธรรมที่ถูกต้อง ด้วยสติปัญญาของตัวเอง

การเวียนว่ายตายเกิดเนื่องจากตัณหา - หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
จาก  บ้านจอมยุทธ